Strona g??wna STRONA GŁÓWNA Kategorie porównania KATEGORIE Poradniki kupującego PORADNIK Kontakt KONTAKT Poleć stronę znajomym:

Jak naley rozumie zuycie paliwa podawane przez producentw aut?

Dlaczego w normalnej eksploatacji uzyskanie redniego zuycia paliwa deklarowanego przez producenta jest zwykle mao realne i budzi przez to wiele kontrowersji? Dzieje si tak, poniewa producent okrela zuycie paliwa przez pojazd na podstawie pomiarw dokonywanych w warunkach laboratoryjnych, na tzw. hamowni podwoziowej (samochd stoi na rolkach w zamknitym pomieszczeniu), a nie w rzeczywistym ruchu. Zgodnie z obowizujcymi w Europie przepisami (dyrektywa 80/1268/EWG z pniejszymi zmianami) warunki panujce na stanowisku badawczym s cile okrelone, tj. temperatura 20 stopni Celsjusza, wilgotno 40%, cinienie 980,665 hPa. Pomiary s dokonywane zawsze w ten sam sposb, na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku badawczym. Pomiar zuycia paliwa rozpoczyna si na zimnym silniku, ktry nastpnie stopniowo si rozgrzewa. Pojazd na rolkowym stanowisku badawczym pokonuje tras rwn 4052 kilometrom w cyklu pomiarowym A oraz tras rwn 6955 kilometrom podczas cyklu pomiarowego B. Wykorzystujc procedur cyklicznego przyspieszania, hamowania i zmiany biegw w cyklu A i B, gromadzi si przy tym spaliny emitowane przez pracujcy silnik. W nastpnej kolejnoci analizie podlegaj zgromadzone w workach spaliny, po czym otrzymane wyniki s wykorzystywane w odpowiednim wzorze, pozwalajcego finalnie obliczy zuycie paliwa przez dany pojazd w cyklu miejskim, w cyklu pozamiejskim oraz warto urednion.

Trzeba zdawa sobie spraw z faktu, e cykle pomiarowe jedynie symuluj panujce na drodze warunki jazdy. Otrzymane w taki sposb wartoci su przede wszystkim do porwnywania zuycia paliwa rnych samochodw pomidzy sob.

Dlatego mona przyj, e w codziennej eksploatacji samochd bdzie zuywa w przyblieniu od 10% paliwa mniej w przypadku spokojnej oraz pynnej jazdy poza terenem zabudowanym do okoo 50 % paliwa wicej w przypadku poruszania si na krtkich trasach, prowadzenia dynamicznej jazdy lub poruszania si w warunkach miejskich, ni deklaruje to producent w ramach redniego zuycia paliwa.

Warto rwnie doda, e najwikszy wpyw na zwikszone rednie zuycie paliwa maj:

  • jazda na krtkich odcinkach, zwaszcza w okresie zimowym,

  • dynamiczna jazda, czste przyspieszanie i hamowanie,

  • poruszanie si z duymi prdkociami, powyej 100km/h,

  • wyposaanie auta w elementy zwikszajce opr czoowy pojazdu, np. baganiki dachowe,

  • uywanie klimatyzacji i rozbudowanych systemw audio-wizualnych,

  • zwikszona masa pojazdu, np. woenie w baganiku zbdnych rzeczy,

  • niewaciwy stan techniczny pojazdu, zwaszcza elementw ukadu jezdnego i hamulcowego, np. le ustawiona zbieno k, nieprawidowe cinienie w oponach, „zapieczone” hamulce.

Pamitajmy zatem o powyszym zanim zaczniemy oskara producentw aut o rozpowszechnianie nierzetelnych informacji. W temacie redukcji zuycia paliwa bardzo duo zaley od samego kierowcy – jego stylu jazdy i troski o samochd, ktrym si porusza.